HEMO S.R.O., IČO:28160851 CZ SE SÍDLEM KOVANECKÁ 2111/16, 190 00 PRAHA 9, JAKO ZASTUPUJÍCÍ AGENT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih), audio nahrávek, videí a online seminářů, osobních pobytových programů, workshopů a dalších produktů (dále též jen jako „digitální obsah “nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.edufinacademy.com provozovaném British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299 zastoupená smluvním Agentem společností HEMO s.r.o. se sídlem Kovanecká 2111/16, 190 00 Praha 9, IČ: 28160851, DIČ:28160851 (dále též jen jako „Prodávající“ a Smluvní agent).
 2. Nákup digitálního obsahu, produktu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím, Autorem, Agentem a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v těchto VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti všech stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího, Autora, Smluvního Agenta i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu, produktu nebo s užíváním internetových stránek, www.edufinacademy souvisí.
 3. Přejeme si, aby pro vás naše produkty byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
 4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Žádáme Vás, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“, nebo “Koupit”, nebo “Odeslat”). Kontakty naleznete níže (support@edufinacademy.com). Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“, nebo “Koupit”, nebo “Odeslat” nám dáváte potvrzení, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i vyjádření, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste, stejně jako my, připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy.II. Důležité pojmy (definice)
  1. PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím je společnost British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299, která je zodpovědná za dodání investičních bonusů a závazků z toho plynoucích. Autor: je fyzická osoba Jiří Vokiel Čmolík, bytem De la Escuela de Canza, San Miguel, Puerto Jimenez, který je zodpovědný za obsah výukových programů, skript a knih. Smluvní agent: Společností HEMO s.r.o. se sídlem Kovanecká 2111/16, Praha 9, 190 00, IČ:28160851, DIČ: CZ28160851 je pověřena inkasními službami, zodpovídá za správu klientských účtu dle platných právních norem EU a nařízení GDPR dále zajišťuje služby zákaznické péče pro český a slovenský region.
  2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, www.edufinacademy.com uzavře kupní smlouvu se společností, a tím koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost)a nebo spotřebitel.
  3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se  rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
  4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Poskytujeme stejná práva všem kupujícím, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou spotřebiteli.
  5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající, Autor, Smluvní agent a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.edufinacademy.com vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků.  Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
  6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, které se řídí domicilem jednotlivých stran. Ve sporných případech se Kupující obrací v případě Prodávající na jeho příslušný domicil. Autorské spory se řídí platnými předpisy státu Kostarika. Servisní služby se řídí platnými zákony EU.

  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, nebo emailem, nebo telefonicky.
  2. POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden seznam nabízeného digitálního obsahu včetně popisu, co obsahuje, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Stejně tak je tam popsána služba či fyzický produkt. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.
  3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu (výběrem dané položky ve formuláři a případně uvedením počtu/množství objednávaného produktu), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt u podnikatelů IČO, případně DIČ (pokud si tak přejí) a způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“, nebo “Koupit”, nebo “Odeslat”.

  4. O obdržení objednávky vás budeme informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno.

  5. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem  objednávku zrušit prostřednictvím elektronické pošty – support@edufinacademy.com. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi, a to výhradně písemně.

  6. V nepřesné objednávky, či nejasnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

  7. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.

  IV. CENA PRODUKTU A PLATBA.

  1. U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a veškerých případných dalších daní, cel a poplatků vyplývajících z nařízení zastupování třetích stran mimo EU. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Objednat“, nebo “Koupit”, nebo “Odeslat”) je již konečnou cenou.
  2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
  3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

  V. ZPŮSOB PLATBY.

  Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  – bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

  – bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu Paylike.com. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v USD.

  Opakovaná platba – 21 dní
  V případě, že předmětem koupě je „členství“ s pravidelným dvacejednadenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 21 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v EduFinacademy.

  Upozornění na automatickou platbu
  V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

  Ukončení členství

  Členství v Edufinacademy končí uplynutím doby. Kupující může v individuálním případě  kontaktovat podporu pro případ ukončení, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese support(zavinač)edufinacademy.com. Ukončením členství zanikají práva a povinnosti.  Ukončením členství se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. Již uhrazené členské poplatky jsou nevratné. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

  VI. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

  VII. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU.

  1. Digitální obsah  bude zaslán po uhrazením kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako forma e-mailové zprávy. Digitální obsah ve formátu pdf bude dodán stejným způsobem po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Digitální obsah ve formátu mp3 bude dodán formou přístupu do členské sekce po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou adresu jako příloha mailové zprávy. Produkty povahy služeb jsou dodávány dle objednávky Kupujícím.

  2. Po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu.

  VIII. DODACÍ LHŮTA.

  Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlý m online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

  IX. NÁKLADY NA DOPRAVU.

  1. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
  2. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu.
  3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a soubory mp3. mov, mp4
  4. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a soubory mp3, mov, mp4

  5. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio / video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  6. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci a v případě péče o zdraví nenahrazují zdravotní péči či terapii. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

  X. UŽIVATELSKÝ ÚČET.

  K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje obratem po úhradě kupní ceny. Zavazujete se zavazovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv anebo závažného porušení těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

  XI. Odstoupení od kupní smlouvy 

  1. Předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.
  2. Protože nám záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 7 dnů od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na support@edufinacademy nebo písemně na naši adresu agenta uvedenou v úvodu těchto VOP. Na základě doručení odstoupení od smlouvy Vám bude zaplacená cena vrácena do 14 dnů od doručení a přijetí odstoupení, které bude zpětně potvrzeno. V případě platby na účet se platba vrací na účet ze kterého byla poukázána. V případě platby prostřednictvím platební brány bude refundována zpět.

  3. V informaci uveďte, že využíváte právo v 7denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.

  4. Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě.

  XII. Záruka, práva z vadného plnění 

  1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy dle domicilu smluvních stran.
  2. Práva ze záruky se řídí platnými právními předpisy dle domicilu smluvních stran.
  3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady.
  4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.
  5. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
  6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu support@edufinacademy.com, nebo zaslat písemně na adresu smluvního agenta

  7. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

  XIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

  1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese support@edufinacademy.com.
  2. Podnikáme na základě platných právních předpisů dle domicilu smluvních stran.
  3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.

  XIV. Závěrečná ustanovení 

  1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. (pokud by byla smlouva uzavírána na dobu neurčitou, je nutné uvést i možné způsoby ukončení smluvního vztahu, např. výpověď, včetně výpovědní lhůty a důvodů pro podání výpovědi event.. uvedení, že výpověď je možné podat i bez udání důvodů)
  2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
  3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
  4. Tyto VOP jsou účinné od 21.9. 2021.Studijní podmínky EduFIN ACADEMY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

   1.1. Tyto studijní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Poskytující“) a Vámi, studentem EDUFIN ACADEMY („Student“) jak je tento projekt popsán níže („Akademie“).

   1.2. Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Poskytujícím, pokud jde o registraci a užívání studijního online systému na webových stránkách www.edufinacademy.com („Online systém“).

   1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Akademie uvedených v těchto Podmínkách.

   STUDIUM AKADEMIE A ČLENSTVÍ

   2.1. Poskytovatel Vám umožňuje studovat Edufin Academy, alternativní finanční vzdělávání nové doby se zaměřením na nové finanční systémy, marketing, leadership (sdílenou ekonomiku, kryptoměny, burzovní obchody, nákup komodit, finanční diversifikaci, leadership, vědomý marketing, investice, budování značky. Studium probíhá výhradně online na portálu edufinacademy.com v členské sekci s pravidelným obsahem zveřejňovaným každých 21 dní jako jeden studijní kredit. Obsahem se rozumí prémiové online programy jako Kryptogen, KingON, Neurorestart nebo Neuromarket a živý online přenos jednou za 21 dní.

   2.2.  Členství alias jeden studijní cyklus je 42 měsíců, platba studijního kreditu každých 21 kalendářních dnů ve výši 69 USD  za 1 studijní kredit, tedy celkem 60x studijních kreditů.

   2.3. Studium začíná vyplněním a odesláním online přihlášky ze stránek edufinacademy.com do Edufin Academy. V přihlášce si student zvolí počet studijních cyklů (minimálně 1x členství) odsouhlasí tyto Podmínky a provede první platbu. Po přijetí první platby za studijní kredity odešle Společnost Studentovi přístupy do studijní členské sekce do 48 hodin od obdržení platby, kde se nachází studijní obsah.

   2.4. Studium končí uzavřením studijního cyklu vybraného členství, tedy po 42 měsících. Za úspěšný, splacený studijní cyklus v plné výši, dostává student od Poskytovatele investiční token BATI jak je specifikováno v bodu 4. těchto Podmínek.

   PLATBA ČLENSTVÍ / STUDIJNÍCH KREDITŮ

   3.1. Platba za studijní kredity je možná pouze debetní/kreditní platební kartou prostřednictvím platební brány Paylike.com,  nebo vyhotovením trvalého příkazu z bankovního účtu.

   3.2. Platba za studijní kredity probíhá automatickým inkasem z platební karty Studenta každých 21 dní po dobu platného členství, tedy po 42 měsíců od vstupu do Akademie nebo do ukončení studia Studentem či z důvodů uvedených v bodě 5 těchto Podmínek.

   3.3. V zabezpečeném objednávkovém formuláři Student vyplní údaje své platební karty a tím zadá souhlas s pravidelným inkasem, strháváním vybraného členství každých 21 dní poskytovatelem Paylike.com ve prospěch Společnosti na základě odsouhlasení těchto Podmínek.

   3.4. V případě, že nebude možné provést automatické inkaso z platební karty z jakýchkoliv důvodů (nedostatek financí, ztráta nebo blokace karty atd.), bude Student informován Agentem o této skutečnosti a vyzván k doplnění aktuální platební karty. Zastupující Agent bude informovat Studenta způsobem emailové komunikace a formou SMS. Student je povinen doplnit funkční platební kartu nejpozději do 21 dní od výzvy ze strany zastupujícího Agenta. V opačném případě se postupuje podle bodu 5 této smlouvy o Vypovězení studijních podmínek.

   3.5. Veškeré zaplacené studijní kredity jsou nevratné, Student nemá nárok požadovat jakékoliv vrácení peněz v případě vypovězení studijních podmínek po prvním přihlášení do členské sekce.

   INVESTIČNÍ TOKEN

   4.1. Za uzavření studijního cyklu (dosažení cílového počtu kreditů), dostává Student investiční token BATI. Token převede Společnost na Studenta bezúplatně jako bonus za řádné dokončení studijního cyklu (dosažení cílového počtu kreditů).

   4.2. Po převodu investičního tokenu na Studenta, se Student stává právoplatným investorem s pravidelnou 8% dividendou, ročního výnosu z nominální hodnoty tokenu (1500 Kauri).

   4.4. Na bonusové tokeny BATI v rámci dosažení cílového počtu studijních kreditů se nevztahují žádné slevy ani bonusy tak, jak mohou být prezentovány pro Akcionáře.

   1. UKONČENÍ STUDIA, VYPOVĚZENÍ STUDIJNÍCH PODMÍNEK 

   5.1. Studium v Akademii je na dobu určitou a zaniká poslední splátkou vybraného členství studijního cyklu, tedy řádným splacením 42 měsíců, 60x studijní kredit.

   5.2. Pokud nebude možné automatické inkaso z platební karty Student dle bodu 3.4. Podmínek a Student nedodá údaje o nové platební kartě, Agent do 63 dní od neúspěšného inkasa (3x studijní cyklus) zruší Studentovi členství v Akademii bez náhrady. Všechny již zaplacené studijní kredity jsou nevratné dle bodu 3.5. Podmínek.

   1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   6.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi, Studentem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Poskytovatelem a Vámi se budou řídit dle platných právních předpisů domicilu jednotlivých stran.

   6.2. Pokud jakékoli ustanovení Podmínek nebo kteréhokoli z ostatních dokumentů závazných pro Vás a Poskytovatele bude shledáno nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

   6.3. Student se zavazuje uchovávat přístupové údaje do studijní sekce jako důvěrné a v žádném případě nesmí zpřístupnit studijní obsah třetím stranám jakýmkoliv způsobem, zejména poskytnout své přihlašovací údaje třetím stranám. Porušení tohoto ustanovení může být okamžité vypovězení studijních podmínek bez náhrady. Nárok na vymáhání případné škody způsobené zneužitím autorských práv Poskytovateli zůstává zachován.

   6.4. Podmínky vstupují v platnost dnem elektronického odeslání přihlášky do studia z internetových stránek british-asset.com a potvrzeným souhlasem s jejich zněním Studentem v přihlášce, tím se stávají Podmínky pro Studenta i Poskytovatelem závazné.

   6.5. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému. V případě vyžádání je odeslán dokument formou pdf na vaši emailovou adresu.

   6.6. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 21.9.2021