Studijní podmíky EduFIN ACADEMY by British Asset

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto studijní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, Company ID No. 91299 se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island („Společnost“) a Vámi, studentem EDUFIN ACADEMY by British Asset („Student“) jak je tento projekt popsán níže („Akademie“).

1.2. Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání studijního online systému na webových stránkách Společnosti www.baoperations.com („Online systém“).

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Akademie uvedených v těchto Podmínkách.

2.          STUDIUM AKADEMIE A ČLENSTVÍ

2.1. Společnost Vám umožňuje studovat Edufin Academy by British Asset, alternativní finanční vzdělávání nové doby se zaměřením na sdílenou ekonomiku, kryptoměny a komunitní investování. Studium probíhá výhradně online na portálu baoperations.com v členské sekci s pravidelným obsahem zveřejňovaným každých 21 dní jako jeden studijní kredit. Obsahem se rozumí premiové online programy jako Kryptogen, KingON, Neurorestart nebo Neuromarket a živý online přenos jednou za 21 dní.

2.2.  Členství alias jeden studijní cyklus je 42 měsíců, platba studijního kreditu každých 21 kalendářních dnů ve výši 69 amerických dolarů za 1 studijní kredit, tedy celkem 60x studijních kreditů.

2.3. Studium začíná vyplněním a odesláním online přihlášky ze stránek british-asset.com do Edufin Academy. V přihlášce si student zvolí počet studijních cyklů (minimálně 1x členství) odsouhlasí tyto Podmínky a provede první platbu. Po přijetí první platby za studijní kredity odešle Společnost Studentovi přístupy do studijní členské sekce do 48 hodin od obdržení platby, kde se nachází studijní obsah.

2.4. Studium končí uzavřením studijního cyklu vybraného členství, tedy po 42 měsících. Za úspěšný, splacený studijní cyklus v plné výši, dostává student od Společnosti investiční token BATI od British Asset jak je specifikováno v bodu 4. těchto Podmínek.

3.          PLATBA ČLENSTVÍ / STUDIJNÍCH KREDITŮ

3.1. Platba za studijní kredity je možná pouze debetní/kreditní platební kartou. Společnosti přijímá všechny druhy platebních karet skrze online americkou platební bránu Stripe.

3.2. Platba za studijní kredity probíhá automatickým inkasem z platební karty Studenta každých 21 dní po dobu platného členství, tedy po 42 měsíců od vstupu do Akademie nebo do ukončení studia Studentem či z důvodů uvedených v bodě 5 těchto Podmínek.

3.3. V zabezpečeném objednávkovém formuláři Student vyplní údaje své platební karty a tím zadá souhlas s pravidelným inkasem, strháváním vybraného členství každých 21 dní platební bránou Stripe ve prospěch Společnosti na základě odsouhlasení těchto Podmínek.

3.4. V případě, že nebude možné provést automatické inkaso z platební karty z jakýchkoliv důvodů (nedostatek financí, ztráta nebo blokace karty atd.), bude Student informován Společností o této skutečnosti a vyzván k doplnění aktuální platební karty. Společnost bude informovat Studenta způsobem emailové komunikace a formou SMS. Student je povinen doplnit funkční platební kartu nejpozději do 21 dní od výzvy Společností. V opačném případě se postupuje podle bodu 5 této smlouvy o Vypovězení studijních podmínek.

3.5. Veškeré zaplacené studijní kredity jsou nevratné, Student nemá nárok požadovat jakékoliv vrácení peněz v případě vypovězení studijních podmínek po prvním přihlášení do členské sekce.

4.          INVESTIČNÍ TOKEN

4.1. Za uzavření studijního cyklu (dosažení cílového počtu kreditů), dostává Student investiční token BATI. Token převede Společnost na Studenta bezúplatně jako bonus za řádné dokončení studijního cyklu (dosažení cílového počtu kreditů).

4.2. Po převodu investičního tokenu na Studenta, se Student stává právoplatným investorem společnosti s pravidelnou 8% dividendou, ročního výnosu z nominální hodnoty tokenu (1500 Kauri).

4.4. Na bonusové tokeny BATI v rámci dosažení cílového počtu studijních kreditů se nevztahují žádné slevy ani bonusy tak, jak mohou být prezentovány pro Akcionáře Společnosti ze stránek british-asset.com v jednotlivých kampaních na konkrétní projekty British Asset.

5.          UKONČENÍ STUDIA, VYPOVĚZENÍ STUDIJNÍCH PODMÍNEK 

5.1. Studium v Akademii je na dobu určitou a zaniká poslední splátkou vybraného členství studijního cyklu, tedy řádným splacením 42 měsíců, 60x studijní kredit.

5.2. Pokud nebude možné automatické inkaso z platební karty Student dle bodu 3.4. Podmínek a Student nedodá údaje o nové platební kartě, Společnost do 63 dní od neúspěšného inkasa (3x studijní cyklus) zruší Studentovi členství v Akademii bez náhrady. Všechny již zaplacené studijní kredity jsou nevratné dle bodu 3.5. Podmínek.

6.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi, Studentem a Společností dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

6.2. Pokud jakékoli ustanovení Podmínek nebo kteréhokoli z ostatních dokumentů závazných pro Vás a Společnost bude shledáno nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

6.3. Student se zavazuje uchovávat přístupové údaje do studijní sekce jako důvěrné a v žádném případě nesmí zpřístupnit studijní obsah třetím stranám jakýmkoliv způsobem, zejména poskytnout své přihlašovací údaje třetím stranám. Porušení tohoto ustanovení může být okamžité vypovězení studijních podmínek bez náhrady. Nárok na vymáhání případné škody způsobené zneužitím autorských práv Společnosti zůstává zachován.

6.4. Podmínky vstupují v platnost dnem elektronického odeslání přihlášky do studia z internetových stránek british-asset.com a potvrzeným souhlasem s jejich zněním Studentem v přihlášce, tím se stávají Podmínky pro Studenta i Společnost závazné.

6.5. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

6.6. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 17/4/2020