STUDIJNÍ PODMÍNKY EDUFIN ACADEMY by British Asset
Zkušební lhůta 7 dní

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto studijní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, Company ID No. 91299 se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island („Společnost“) a Vámi, studentem EDUFIN ACADEMY by British Asset („Student“) jak je tento projekt popsán níže („Akademie“).

1.2. Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání studijního online systému na webových stránkách Společnosti www.edufinacademy.com („Online systém“).

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Akademie uvedených v těchto Podmínkách.

2. STUDIUM AKADEMIE A ČLENSTVÍ
2.1. Společnost Vám umožňuje zkušební studium na 7 dní v Edufin Academy by British Asset, alternativní finanční vzdělávání nové doby se zaměřením na sdílenou ekonomiku, kryptoměny a komunitní investování. Studium probíhá výhradně online na portálu www.edufinacademy.com v členské sekci EduFIN Academy s edukativním obsahem. Obsahem se rozumí premiové online programy jako Kryptogen, KingONline, Neurorestart nebo Neuromarket a živý online přenos jednou za 21 dní.

2.2. Student je povinen pro zahájení zkušebního studia v Akademii vybrat si zkušební členství TRIAL a zadat platnou platební kartu pro ověření identity studenta. Z této karty se případně bude hradit plné členství po skončení zkušebního členství, pokud student členství nezruší ve zkušební době dle bodu 2.5. a další případné více objednávky knih a audioknih podle bodu 3. těchto podmínek.

2.3. Po zadání údajů do přihláškového formuláře a potvrzení platné platební karty, přijdou Studentovi automaticky přihlašovací údaje do členské sekce EDUFIN ACADEMY, kde může okamžitě studovat obsah. Od chvíle vyplnění přihláškového formuláře běží 7 kalendářních dnů zkušebního studia.

2.4. Zkušební studium v délce 7 dní slouží pro posouzení obsahu Studentem a vyzkoušení si programu EDUFIN ACADEMY. Pokud se student rozhodne ukončit členství ve lhůtě 7 dní, učiní tak dle bodu 2.5. pokud tak neučiní, předplácí si plnohodnotné členství dle bodu 2.6. těchto podmínek.

2.5. Ve zkušební lhůtě Student ukončí bezplatně zkušební členství nejpozději 24 hodin před koncem 7 denní lhůty a to oznámením o ukončení členství TRIAL elektronickou formou prostřednictvím online formuláře na adrese https://baoperations.com/support/. Na základě tohoto oznámení bude do 24 hodin administrátorem EduFIN ACADEMY ukončeno inkaso, Student bude odebrán z členské sekce a zkušební členství tímto zaniká. Zrušení členství je možné pouze formou elektronického formuláře, jakýkoliv jiný způsob není platný (telefonicky, emailem, zprávami na sociálních sítích apod.) a nebude uznán.

2.6. Pokud Student neukončí dle bodu 2.5. zkušební členství, má se zato, že souhlasí s plnohodnotným členstvím GOLD a pokračuje ve svém členství dle těchto podmínek v členství GOLD:

Členství Gold, 42 měsíců studijní cyklus, platba studijního kreditu každých 21 kalendářních dnů ve výši 69 amerických dolarů za 1 studijní kredit, tedy 60x studijních kreditů. Po dokončení studijního cyklu Student získává investiční token BATI, dle bodu 5 těchto podmínek.

2.7. Plnohodnotné Studium začíná 8 den po uplynutí 7 denní zkušební lhůty, pokud Student nezruší zkušební členství dle bodu 2.5. Platební brána EduFIN Academy provede 8 den první automatickou platbu z platební karty, kterou Student zadal a ověřil pro zkušební členství a dále každých 21 dní dle bodu 4.2. těchto podmínek.

2.8. Studium končí uzavřením studijního cyklu vybraného členství, tedy po 42 měsících. Za úspěšný, splacený studijní cyklus v plné výši, dostává student od Společnosti investiční token BATI jak je specifikováno v bodu 5. těchto Podmínek.

2.9. Do Akademie na zkoušku na 7 dní včetně využití bonusu se může Student registrovat pouze jednou na jednu fyzickou osobu. Pokud dojde k registraci ke zkušebnímu členství podruhé, vyjadřuje tím Student zájem o plnohodnotné členství, navazuje tak na konec 7 denní zkušební lhůty a z platební karty se mu začíná strhávat ihned plnohodnotné členství za každou další registraci bez nároku na opakování 7 denní zkušební lhůty zdarma.

3. BONUSOVÁ KNIHA A DALŠÍ ZVÝHODNĚNÉ KNIHY
3.1. V rámci registrace do zkušebního studia, získává Student jako bonus zdarma knihu Jiřího Vokiel Čmolíka s názvem “Dreamvestice, obchod se sny” v digitální podobě ke stažení výhradně skrze aplikaci Messenger. Odkaz (link) ke stažení bonusové knihy zdarma se rozbrazí jednorázově na konci registračního cyklu do zkušebního studia. Společnost neposkytne mimo tento link žádnou další možnost stažení bonusové knihy a bonus je z podstaty věci Studentem na Společnosti nevymahatelný, tak jinak Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné technické problémy na straně Studenta se stažením digitální knihy.

3.2. V rámci registračního cyklu do zkušebního studia nabídne Společnost Studentovi cenově výhodné nabídky na další produkty jako je přístup k digitálním či audio knihám. Student stisknutím tlačítka “Ano, chci to přidat k registraci” zakoupí licenci, přístup k obsahu a příslušná částka se automaticky odečte ze zadané platební karty dle bodu 2.2.

3.3. Po zaplacení ceny ze Studentovi platební karty, Společnost pošle emailem Studentovi zabezpečený přístup k obsahu (digitální nebo audioknize) nejpozději do 24 hodin. Společnost uděluje Studentovi přístup k digitálnímu obsahu na 1 rok, 365 dní po zaplacení kupní ceny za licenční přístup. Zaplacené částky za licenci jsou nevratné. V případě, že Student neobdrží v emailové schránce přístupy (včetně kontroly složky spam nebo hromadná pošta), kontaktuje Společnost skrze formulář: https://baoperations.com/support.

3.4. Student se zavazuje zabezpečit přístupové údaje k digitálnímu obsahu a nesdělovat přístupy dalším osobám, v opačném případě by došlo k porušení autorských a licenčních práv se všemi trestně právnimi důsledky. Licence opravňuje Studenta k užití obsahu pouze pro soukromé studijní účely na svých zařízeních (mobilní telefon, stolní počítač a tablet).

4. PLATBA ČLENSTVÍ / STUDIJNÍCH KREDITŮ
4.1. Platba za studijní kredity je možná pouze debetní/kreditní platební kartou. Společnost přijímá všechny druhy platebních karet skrze online americkou platební bránu Stripe. Platby zajišťuje dceřinná, pověřená společnost B.A. Operations se sídlem ve Velké Británii.

4.2. Platba za studijní kredity probíhá automatickým inkasem z platební karty Studenta každých 21 dní po dobu platného členství, tedy po 42 měsíců od vstupu do Akademie nebo do ukončení studia Studentem či z důvodů uvedených v bodě 6 těchto Podmínek.

4.3. V zabezpečeném objednávkovém formuláři Student vyplní údaje své platební karty a tím zadá souhlas s pravidelným inkasem, strháváním vybraného členství každých 21 dní platební bránou Stripe ve prospěch Společnosti na základě odsouhlasení těchto Podmínek.

4.4. V případě, že nebude možné provést automatické inkaso z platební karty z jakýchkoliv důvodů (nedostatek financí, ztráta nebo blokace karty atd.), bude Student informován Společností o této skutečnosti a vyzván k doplnění aktuální platební karty. Společnost bude informovat Studenta způsobem emailové komunikace. Student je povinen doplnit funkční platební kartu nejpozději do 21 dní od výzvy Společností. V opačném případě se postupuje podle bodu 6 této smlouvy o Vypovězení studijních podmínek.

4.5. Veškeré zaplacené studijní kredity jsou nevratné.

5. INVESTIČNÍ TOKEN
5.1. Za uzavření studijního cyklu (dosažení cílového počtu kreditů), dostává Student investiční token BATI. Token převede Společnost na Studenta bezúplatně jako bonus za řádné dokončení studijního cyklu (dosažení cílového počtu kreditů).

5.2. Po převodu investičního tokenu BATI na Studenta, se Student stává právoplatným investorem společnosti s 8% pravidelnou dividendou ročního výnosu z nominální hodnoty tokenu (1500 Kauri). 

5.4. Na bonusové tokeny BATI v rámci dosažení cílového počtu studijních kreditů se nevztahují žádné slevy ani bonusy tak, jak mohou být prezentovány pro Akcionáře Společnosti ze stránek british-asset.com v jednotlivých kampaních na konkrétní projekty British Asset. 

6. UKONČENÍ STUDIA, VYPOVĚZENÍ STUDIJNÍCH PODMÍNEK
6.1. Studium v Akademii je na dobu určitou a zaniká poslední splátkou vybraného členství studijního cyklu, tedy řádným splacením 42 měsíců, 60x studijní kredit.

6.2. Pokud nebude možné automatické inkaso z platební karty Studenta dle bodu 4.4. Podmínek a Student nedodá údaje o nové platební kartě a nezruší svoje členství, Společnost drží studijní učet Studenta zablokovaný, ale aktivní po dobu 30 dní od neúspěšného inkasa. Platební brána provede celkem čtyři další pokusy o inkaso chybějících studijních kreditů. V případě, že se inkaso podaří ve lhůtě do 30 dní, je Studentovi účet odblokován v opačném případě Společnost po 30 dnech zruší Studentovi členství v Akademii bez náhrady a bez možnosti obnovení (navázání na již zaplacené studijní kredity). Všechny již zaplacené studijní kredity jsou nevratné dle bodu 4.5. Podmínek.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi, Studentem a Společností dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

7.2. Pokud jakékoli ustanovení Podmínek nebo kteréhokoli z ostatních dokumentů závazných pro Vás a Společnost bude shledáno nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

7.3. Student se zavazuje uchovávat přístupové údaje do studijní sekce jako důvěrné a v žádném případě nesmí zpřístupnit studijní obsah třetím stranám jakýmkoliv způsobem, zejména poskytnout své přihlašovací údaje třetím stranám. Porušení tohoto ustanovení může být okamžité vypovězení studijních podmínek bez náhrady. Nárok na vymáhání případné škody způsobené zneužitím autorských práv Společnosti zůstává zachován.

7.4. Podmínky vstupují v platnost dnem elektronického odeslání přihlášky do studia z internetových stránek edufinacademy.com a potvrzeným souhlasem s jejich zněním Studentem v přihlášce, tím se stávají Podmínky pro Studenta i Společnost závazné.

7.5. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

7.6. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 1/6/2020