Smluvní podmínky k účasti na řízené studii nahrávek Neurorestart

 1. Smluvní podmínky účasti v řízené studii technologie rezonančních nahrávek NEURORESTART

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ
   1.1

  Tyto smluvní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami v řízené studii technologie rezonančních nahrávek Neurorestart, kdy na straně jedné je poskytovatel, kterým je společnost British Asset International Limited, Company ID No.91299, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, která zastupuje autora technologie Neurorestart, kterým je pan Jiří Vokáč Čmolík a na straně druhé účastník studie (pouze fyzická osoba) rezonančních nahrávek Neurorestart.

  1.2

  Předmětem řízené studie je ověření účinků rezonančních nahrávek Neurorestart na Účastníkovi studie, kdy každý účastník obdrží k testování osobní rezonanční nahrávku na míru v hodnotě 5000 korun českých (slovy:pět tisíc korun českých). Výměnou za poskytnutí nahrávky se účastník studie zavazuje k pravidelnému poslechu (medikaci) nahrávky a poskytnutí zpětné vazby formou evaluačního dotazníku nejpozději do 7 dní od skončení sekvence poslechu 21 dnů.

  1.3

  Rezonanční nahrávka je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora, kterým je Jiří Vokáč Čmolík.

  1.4

  Komunikace se společností, je výhradně skrze komunikační formulář na adrese: https://baoperations.com/support/

  1. ÚČAST VE STUDII

  2.1.

  Účastník studie na uzavřeném odkaze (online vysílání, speciální link atd.) vyplní formulář pro zařazení do studie a odsouhlasí tyto smluvní podmínky. Odeslání formuláře a jeho přijetí potvrdí Poskytovatel skrze email a do 7 dnů vytvoří účastníkovi studie rezonanční nahrávku Neurorestart na míru, kterou skrze speciální link odešle účastníkovi studie.

  2.2.

  Účastník studie od doručení linku s nahrávkou (informace pomocí emailu a sms) se zavazuje nejpozději do 48 hodin začít s poslechem nahrávky Neurorestart podle pokynů v emailu a v bodě 4 těchto smluvních podmínek. Účastník studie se zavazuje poslouchat nahrávku Neurorestart v sekvenci 21 dnů.

  2.3.

  Po skončení 21 dnů poslechu nahrávky, přesně 23 dnů od doručení nahrávky Poskytovatelem, obdrží Účastník studie výzvu emailem a zprávou sms k vyplnění evaluačního dotazníku, formuláře výstupních informací. Účasntík studie se zavazuje vyplnit a odeslat tento dotazník nejpozději do 7 dní od doručení výzvy Poskytovatelem.

   

  1. ZPŮSOBENÉ ŠKODY ŘÍZENÉ STUDIE, SANKCE

  3.1

  Účastník studie bere na vědomí, že v případě nevyplnění výstupního formuláře (2.3) nebo v případě, že nedodrží sekvenci 21 dní poslechu, způsobí Poskytovateli škodu ve výši 5000 korun, kterou investoval do Účastníka studie. Poskytovatel v takovém případě informuje a upozorní Účastníka Studie na tuto skutečnost a umožní mu 14 dní lhůtu k nápravě. K druhému poslechu nahrávky v nepřerušené sekvenci 21 dnů. A k opakované výzvě vyplnění evaluačního dotazníku (2.3).

  3.2.

  V případě, že Účastník studie ani po opakované výzvě (3.1) do lhůty nejpozději 3 týdnů (21 dnů) od doručení první výzvy k evaluačnímu dotazníku nevyplní evaluační dotazník, zmaří tím náklady Poskytovatele v řízené studii způsobenou škodou ve výši 5000 korun českých. Účastník studie se zavazuje uhradit způsobenou škodu bez protestu, kterou bude Poskytovatel na Účastníkovi studie vymáhat.

   

  1. Návod na užívání rezonančních nahrávek NEURORESTART

  4.1

  Složení nahrávek: Nosičem rezonance (mediem) jsou frekvence Solfeggio a zvuk šamanského bubnu. Samotná rezonance Neurorestart je vědomým sluchem nezaznamenatelná, Váš limbický systém v mozku na ni však reaguje. Jedná se o vaši vlastní rezonanci, která rovná vychýlený epigenetický kód, který způsobuje opakování problematických situací, které vám brání k úspěchu v různých rovinách vašeho života. Cílem nahrávky je napravit vychýlenou frekvenci epigenetického kódu do “továrního nastavení”, tedy pro optimální výkon.

  4.2.

  Poslouchejte do stereo sluchátek, hlasitost si navolte podle toho, jak je vám příjemné. Nikdy neposlouchejte nahrávku do prostoru, kde by jí mohli slyšet ostatní lidé, v žádném případě neposlouchejte nahrávku při řízení auta, obsluze strojů či jiné činnosti!

  4.3.

  Nahrávku poslouchejte 2x denně, ráno po probuzení a večer před spaním (když usnete není problém). Důležité je dodržet sekvenci poslechu 21 dní v řadě (tři týdny). Vyvarujte se opakovanému poslechu, třeba 3x za sebou, skutečně jen 1x ráno celou nahrávku a 1x večer celou nahrávku.

  4.4.

  Nahrávka nemá žádné vedlejší účinky, nicméně se může projevit přechodné zhoršení psychického stavu při čištění epigenetického kódu, doprovázené zejména bolestmi hlavy. Tyto příznaky by měly během pár poslechů nahrávky odeznít. Pokud bolesti hlavy přetrvávají po dobu delší jak 7 dní, nahrávky vysaďte a informujte poskytovatele (1.4).

  4.5.

  Nahrávku Neurorestart nesmí užívat osoby léčené psychofarmaky na schizofrenii a osoby s epileptickými záchvaty.

  1. Vyloučení odpovědnosti

  6.1
  Vyloučení odpovědnosti. Rezonanční nahrávky Neurorestart nejsou klasifikovány jako léčiva nebo farmaka, zhlediska zákona jde o podpůrný prostředek osobního rozvoje formou rezonančních nahrávek, které lze přirovnat k meditačním či relaxačním nahrávkám. Poskytovatel i autor, se vzdává odpovědnosti (vyloučení odpovědnosti) za jakékoliv případné zdravotní (psychické) komplikace, které by kdokoliv dával do souvislosti s užíváním rezonančních nahrávek Neurorestart. Rezonanční nahrávky Neurorestart nenahrazují medicínskou léčbu.

  1. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1

  Účastník studie dává Poskytovateli odsouhlasením těchto smluvních podmínek písemný souhlas s použitím osobních údajů a jejich zveřejněním pro marketingové a obchodní účely rezonančních nahrávek Neurorestart. Jedná se zejména o zveřejnění recenzí na nahrávku, evaluační skóre a užití jména a příjmení Účastníka Studie.

  7.2

  Zároveň Účastník studie uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace poskytovatele.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  8.1

  Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 8.11.2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto smluvních podmínek. Každá nová verze smluvních podmínek je dostupná na webových stránkách SMLUVNÍ PODMÍNKY a je označena datem účinnosti.