Řád fungování Kauri senátu

Obecná ustanovení

Řád fungování Kauri senátu obsahuje základní popis a podmínky fungování Kauri senátu (dále jen “Senát”). Jde o základní ujednání vztahu mezi společností British Asset International Limited, Company ID No. 91299 se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, včetně třetích stran přímo pověřených společností, (dále jen “Manažeři”) a “Senátory”, tedy všemi uživateli, kteří se dobrovolně rozhodli vstoupit do Senátu a zároveň splnili základní podmínky pro Kvalifikaci do Senátu.

Kontaktní emailová adresa Manažerů je info@kauricrypto.com, webová stránka je kauricrypto.com. Manažeři komunikují se Senátory především prostřednictvím členské sekce na webových stránkách či kontaktní emailové adresy.

 

1. Podmínky pro kvalifikaci do Senátu

1.1. Senátorem stát pouze fyzická osoba starší 18 let, u níž se předpokládají základní zkušenosti a znalosti prostředí kryptoměn či blockchainové technologie, a která zároveň drží alespoň 0.1% všech uvolněných tokenů Kauri na blockchainu Ethereum s adresou kontraktu 0xe172f366678ec7b559f6c2913a437baadfd4e6c8, přičemž jsou tyto Kauri součástí jednoho či více projektů tzv. Kauri hodlnomiky.

1.2. Projekty tzv. Kauri hodlnomiky se rozumí Kauri Staking program, zážitková hodlnomy banka BankKau či systém Kauri Yield Farmingu (farmaření). Senátor může pro kvalifikaci mít své Kauri rozložené v libovolném množství projektů tzv. Kauri hodlnomiky vázaných na jakékoliv adresy peněženek, u kterých je schopen dokázat, že je jejich právoplatným vlastníkem.

1.3. Všemi uvolněnými tokeny Kauri se rozumí množství všech Kauri, které jsou Manažery označeny jako v oběhu a jejich přesné množství lze dohledat na webových stránkách projektu.

1.4. Do Senátu se Senátor může přihlásit prostřednictvím vstupního formuláře do Senátu (u nějž je přiložen i tento řád), případně může o přijetí do Senátu zažádat prostřednictvím kontaktní emailové adresy Manažerů info@kauricrypto.com.

1.5. Senátorovo působení v Senátu může být ukončeno ve chvíli, kdy přestane být kvalifikovaným (viz bod 1.1.) případně může ze Senátu dobrovolně odstoupit sám.

 

2. Členská sekce

2.1. Po přijetí do Senátu je Senátor přidán do členské sekce, uzavřené sekci na webových stránkách projektu.

2.2. Manažeři členskou sekci průběžně spravují a aktualizují. Předpokládá se ovšem, že Senátoři tuto uzavřenou sekci pravidelně sledují a mají přehled o informacích, které se v ní nacházejí. Jakákoliv informace vystavená v členské sekci se tedy bere za oznámenou a předanou Senátorům.

2.3. Manažeři mají právo pozastavit či omezit funkčnost členské sekce a webové stránky z důvodu (i) bezpečnosti, nebezpečí nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného použití    nebo porušení všeobecně závazných právních předpisů, (iii) nebezpečí vzniku škody na straně Manažerů, Senátorů nebo třetího  subjektu (iv) porušení Řádu fungování Kauri Senátu, dokud nepominou důvody pro pozastavení funkčnosti přístupu Senátora do členské sekce.

 

3. Průběh Schůze a Hlasování

3.1. Schůze Senátu probíhá online prostřednictvím některé z běžně používaných platforem na videokonference (např. Zoom, Whereby atd.). Její průběh je volně upravován a veden Manažery dle jejich uvážení v závislosti na probíraných tématech, aktivitě Senátorů či vážnosti a případných dopad rozhodnutí plynoucího ze Schůze.

3.2. Konání Schůze, včetně způsobu konání, je Manažery oznámeno alespoň 14 dní před průběhem Schůze. Manažeři tuto Schůzi oznámí v členské sekci případně prostřednictvím dalších komunikačních prostředků (jako email či SMS).

3.3. Alespoň 10 dní před průběhem Schůze obdrží Senátoři (do členské sekce) podklady pro danou schůzi, ve kterých jsou nastíněny základní okruhy, témata a otázky, jichž se bude schůze týkat tak, aby se Senátoři mohli na danou Schůzi připravit.

3.4. Průběh schůze je Manažery nahráván a posléze vložen do členské sekce, kde si jí mohou po dobu následujících 14 dní Senátoři přehrát ze záznamu. 

3.5. Po 14 dnech od proběhnutí Schůze začíná hlasování o tématech, které byly na Schůzi Manažery určeny k Hlasování a zároveň patřičně, v rámci Schůze, prodiskutovány. Senátoři hlasují v členské sekci. Doba trvání hlasování je předem určena v rámci Schůze. Minimální doba vyhrazena pro toto Hlasování je v extrémních případech 1 den, standardem se ovšem bere doba 3 až 7 dní od začátku Hlasování.

3.6. Počet hlasů jednotlivých Senátorů je vypočten dle klíče předem oznámeného na webových stránkách a Schůzi, přičemž se tento klíč liší v závislosti na tom, zdali dané hlasování obsahuje pouze 2 možnosti či více. Vždy je ovšem v rámci daného klíče zohledněno množství Kauri, kterým daný Senátor disponuje (čím více Kauri, tím silnější je jeho hlas).

 

4. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

4.1. Senátorům je zakázáno pořizovat jakoukoliv formu záznamu ze Schůzí. Schůze je nahrávána pouze Manažery a to za účelem vytvoření záznamu, který bude po dobu dalších 14 dní dostupný v členské sekci.

4.2.1. Veškeré detaily Schůze i její záznam v členské sekci jsou důvěrné povahy, podléhající mlčenlivosti. Tyto informace jsou chráněné a nesmí být jakkoliv sdělovány třetím stranám, zejména poté nesmí být šířena jakákoliv forma záznamu Schůze.

4.2.2. Manažeři na základě Schůze a výsledku Hlasování mohou vytvořit výstup, který může být posléze volně šířen a nebude podléhat mlčenlivosti. V rámci toho výstupu ovšem nikdy nefigurují žádná konkrétní jména, vizuální záznamy schůze či dokonce rozhodnutí konkrétních Senátorů při hlasování.

4.3. Výsledky hlasování jsou transparentně uveřejněny v členské sekci. Samotná hlasování jsou navázána na unikátní ID každého Senátora, Hlasování je tedy tzv. pseudo-anonymní (každý Senátor si zpětně může zkontrolovat, že byl jeho hlas započítán správně, ostatní Senátoři ovšem neví komu daný hlas patří). Výsledky hlasování se pokládají za součást Schůze, podléhají tedy mlčenlivosti viz bod 4.2.1.

4.4. Veškeré body tohoto Řádu týkající se ochrany osobních údajů, důvěrných informací a detailů podléhajících mlčenlivosti přetrvávají i po ukončení Senátorova působení v Senátu. Případné zneužití těchto informací Senátorem či třetí stranou je jeho vinou a veškerou trestně právní odpovědnost za zneužití těchto informací nese daný Senátor.

 

5. Zřeknutí se odpovědnosti

5.1. Manažeři nenesou žádnou odpovědnost za průběh Schůze či výsledky Hlasování, stejně jako za jejich dopady na případné zhodnocování Senátorových investic. Senátor by neměl své členství v Senátu jakkoliv brát jako součást své investiční strategie.

5.2. Manažeři nenesou povinnost svolávat Schůze Senátu. Senátorům ze členství v Senátu neplynou žádná práva nad rámec tohoto řádu a už vůbec ne v rovině Senátorovy investiční strategie (viz bod 5.1.)

5.3. Manažeři nenesou žádnou odpovědnost v případech, kdy se Senátor nemůže přihlásit do členské sekce. Pokud se tak stane, je Senátor povinen kontaktovat Manažery prostřednictvím emailu a iniciovat tak společně vyřešení problému.