OBCHODNÍ PODMÍNKY NFT TOKENŮ “RTU” NA PORTÁLU britishasset.com 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, držitelem tokenů “RTU (Right to use) Avatar" a/nebo "RTU Preciosa" (dále jen RTU), jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti britishasset.com („Online systém“) a následné užívací právo k pobytu v daném týdnu v roce, v daném hotelu (Avatar nebo Preciosa).

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 9 Podmínek.

2. NFT RTU

2.1. Společnost Vám umožňuje nákup nft Tokenů, vytvořených na smart contractu ERC721 blockchainové technologie Ethereum, které definují právo užívání (right to use) konkrétního týdne v roce, ve vysoké sezóně po dobu dvaceti let od nákupu, prvního převodu nft Tokenu na peněženku Držitele.

2.2. Společnost vydává celkově 308 unikátních NFT Tokenů pro projekt Avatar Eco Lodge. Z toho je 168 tokenů vázaných k jungle Kabinám a 140 tokenů vázaných k Vilám. Veřejný profil projektu. Blockchain tokenů Avatar.

2.3. Společnost vydává celkově 140 unikátních NFT Tokenů pro projekt La Preciosa. Z toho je 84 tokenů vázaných k Bungalovům a 56 tokenů vázaných k Vilám. Veřejný profil projektu. Blockchain tokenů Preciosa.

2.4. Každý jednotlivý token je unikátní a v metadatech jsou uložena data o konkrétním týdnu v roce pro užívání pobytu v konkrétní vile či kabině na Avataru nebo Preciose.

2.5. Držitel tokenu může nft token kdykoliv prodat na sekundárním trhu, tržišti tokenů nft. Nový držitel tokenu přebírá všechny práva a povinnosti držitele nft tokenu podle informací uložených v metadatech každého tokenu.

3. UŽÍVACÍ PRÁVA

3.1. Držitel nft tokenu má užívací právo na konkrétní týden v roce ve vysoké sezóně po dobu 20 let od prvního převodu, prodeje, nft tokenu na peněženku Držitele. Vily na Avataru a Preciose poskytují ubytovací kapacitu do šesti osob, Kabiny na Avatatu a Bungalovy na Preciose poskytují ubytovací kapacitu dvou osob. Držitel tokenu může využít toto užívací právo pro vlastní potřebu, rodinu, přátele nebo jej může prodat na vlastní náklady a zisk třetím osobám.

3.2. Držitel tokenu potvrdí recepci Avatar a nebo Preciosa skrze email nejpozději 60 dní před nástupem pobytu počet a jména osob a je povinen uhradit "utility fee" ve výši 20 amerických dolarů na ubytovací jednotku a den pobytu + každoroční navýšení o inflaci od roku 2022.

3.3. Držitel tokenu může svoje užívací práva též prodat skrze rezervační systémy Společnosti. Tuto skutečnost musí potvrdit emailem na recepci Avataru a nebo Preciosa nejpozději 3 týdny před termínem čerpání užívacích práv. Recepce prodá ubytovací kapacitu za nejvyšší možnou cenu a vyplatí Držiteli tokenu 50% z utrženého výnosu z prodeje ubytování. Společnost vyplatí Držiteli podíl z prodeje převodem USD (amerického dolaru) na krypto měnu Kauri a nebo Ethereum, částku v krypto měně poté převede na stejnou peněženku Držitele, která drží nft token.

3.4. Pokud Držitel tokenu nepotvrdí daný rok záměr využití užívacích práv pro vlastní potřebu ve lhůtě 60 dní před nástupem pobytu viz 3.2. a nevyužije prodej užívacích práv přes Společnost ve lhůtě 21 dní před nástupem pobytu viz 3.3. propadá využití práv pobytu daný rok bez jakékoliv náhrady.

 

4. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

4.1. Podmínkou účasti Držitele v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti britishasset.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

4.2. Držitel, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

4.3. Registrací do Online systému Držitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

5. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

5.1. Společnost doručuje Držiteli dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Držitel uvedl při registraci do Online systému. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Držitel je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (5.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

5.2. Držitel komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

6. PROHLÁŠENÍ DRŽITELE 

6.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních předpisů. Registrací v Online systému prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů, zejména adresu vaší krypto peněženky pro zaslání NFT tokenů.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

7.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození.

7.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek, Projektové smlouvy a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit marshallským právním řádem.

8.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

8.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.1.2022. Společnost si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek.

9. DEFINICE

NFT token“ znamená jedinečný token na smart kontraktu ERC721 vytvořený Společností pro užívací práva na Avataru a Preciose.

"RTU" znamená právo užívání konkrétního týdne v roce v konkrétní ubytovací jednotce (Vila, Kabina, Bungalov) na Avataru nebo Preciose.

„Držitel“ znamená fyzickou osobu držící nft token na své peněžence.

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

Kauri“ znamená kryptoměnu sdílené ekonomiky Kauri, zkratka KAU, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum, blockchain http://bit.ly/2OK5vn7 v konečném počtu 50.000.000 tokenů Kauri.

Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek britishasset.com

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.