Obchodní podmínky semináře Mít, či nemít? Peníze

1. Obecné informace

1.1. Seminář „Mít, či nemít? Peníze“ se uskuteční online formou živého vysílání v aplikaci ZOOM v sobotu 12.12.2020 a potrvá od 16:00 do 20:00 hodin (GMT+1).

2. Platební podmínky
2.1. Cena semináře je 1 americký dolar (cca 25 Kč nebo 1 euro) v případě účasti na semináři a splnění podmínek check-inu (viz sekce č. 5 těchto podmínek) a check-outu (viz sekce č. 6 těchto podmínek), v případě neúčasti a porušení podmínek semináře zaplatí Účastník 990 Kč jako poplatek za neúčast, které se strhnou z autorizace, kterou provedl Účastník platební kartou v rámci check-inu.
3. Účastník
3.1. Účastník se zavazuje, že je schopen sám si zajistit dostatečné technické vybavení pro připojení se na seminář online přes aplikaci ZOOM (dostatečně výkonný a funkční počítač/notebook/telefon, schopnost ovládat zařízení a aplikaci ZOOM, mikrofon, reproduktory, internetové připojení atd.) a taktéž i pro provedení check-outu (viz sekce č. 6 těchto podmínek). Účastník po celou dobu trvání semináře zajistí stabilní internetové připojení a bude přítomen po celou dobu semináře.
3.2. Účastník dále potvrzuje, že NENÍ členem Edufin Academy. Člen Edufin Academy nemusí provádět check-in a má svoje vlastní instrukce k účasti odděleně. Pokud jste členem Edufin Academy, navštivte členskou sekci Edufin Academy a tento check-in neprovádějte (pokud byste jej provedli jako člen Edufin Academy, vztahovali by se na vás tyto podmínky a může vám být účtován poplatek za neúčast).
3.3. Účastník musí na pokyn Pořadatele provést check-out (viz sekce č. 6 těchto podmínek), kdy vyplní formulář se zpětnou vazbou a odešle ho prostřednictvím webové adresy, kterou Pořadatel účastníkům sdělí v průběhu online semináře.
3.4. Účastník je povinen poslouchat a plnit pokyny Pořadatele při semináři a především si otevřít nebo uložit odkaz na check-out formulář (viz sekce č. 6 těchto podmínek).
4. Pořadatel
4.1. Pořadatelem je B.A. Operations LTD, Top Floor, Gower House, Land Market, Swansea, United Kingdom, SA4 3GS. Číslo společnosti: 11034169.
4.2. Pořadatel po provedení check-inu pošle Účastníkovi webovou adresu k připojení na zadanou emailovou adresu a zároveň ji zobrazí Účastníkovi na děkovací stránce po úspěšném vyplnění check-in formuláře. Tento odkaz k připojení je Účastník povinen si na děkovací stránce uložit, v případě, že by email technickou závadou nedorazil. Nedoručení potvrzovacího emailu tedy nelze považovat za nedodržení podmínky předání instrukcí k připojení na seminář.
4.3. Pořadatel není zodpovědný ani povinen zajistit technickou podporu Účastníkovi s připojením na seminář. Neposkytnutí technické podpory tedy nelze považovat za důvod pro vrácení poplatku za neúčast.
4.4. Pořadatel vrátí autorizovanou (blokovanou) částku poníženou o cenu semináře (viz bod č. 2.1. těchto podmínek) a případné nákupy (viz bod č. 6.3. těchto podmínek) Účastníkům, kteří splní platební podmínky, neprodleně po semináři na platební kartu použitou v check-inu, nejpozději však 7 dní po skončení semináře. Pořadatel strhne autorizovanou částku Účastníkům, kteří nesplnili platební podmínky, v plné výši neprodleně po semináři, nejpozději však 7 dní po skončení semináře.
4.5. Pořadatele můžete kontaktovat na stránkách www.baoperations.com/support.
5. Check-in
5.1. Účastník před účastí na semináři prvně provede tzv. check-inu online platební kartou, čímž potvrdí svojí účast na semináři a zavazuje se tak k účasti na celém trvání semináře (viz sekce č. 1 těchto podmínek). Autorizaci a uchovávání platebních údajů zajišťuje zabezpečená platební brána Stripe. K platebním údajům nemá Pořadatel přístup, má pouze autorizaci ke stržení nebo vrácení předem definované autorizované částky v celkové nebo částečné výši.
5.2. Účastník pro potvrzení check-inu musí vyplnit check-in formulář, kde zadá své platební a kontaktní údaje a potvrdí tak autorizaci a zablokování prostředků na platební kartě pro případné stržení poplatku za neúčast nebo zaplacení za objednané produkty formou zápočtu (viz bod č. 6.3. těchto podmínek).
5.3. Účastník provedením check-inu souhlasí s těmito podmínkami a je si vědom toho, že nebude mít nárok na vrácení autorizované částky 990 Kč v případě neúčasti nebo neprovedení check-outu.
6. Check-out
6.1. Check-out je zkratkou pro vyplnění formuláře zpětné vazby po semináři. Tento formulář vyplní Účastník na odkaze, který Pořadatel uveřejní v průběhu semináře (viz bod č. 3.3 a č. 3.4. těchto podmínek). Tento formulář je povinen Účastník vyplnit nejpozději do půlnoci 12.12.2020, aby předešel stržení poplatku za neúčast.
6.2. Účastník je povinen si pro případ reklamace uložit email s potvrzením check-outu nebo udělat tzv. screenshot/foto obrazovky děkovací stránky s viditelným datumem konání semináře (viz sekce č. 1 těchto podmínek) na obrazovce. V případě technického pochybení na straně Pořadatele je pouze touto cestou možné vymáhat vrácení omylného stržení poplatku.
6.3. V rámci check-out formuláře si Účastník může objednat různé produkty až do cenové výše autorizované částky z check-inu, které uhradí formou zápočtu z autorizované částky. Např. zaklikne-li Účastník produkt v hodnotě 990 Kč v check-out formuláři, celá autorizovaná částka se mu strhne z platební karty. V tomto příkladě tedy Účastníkovi zaniká nárok na vrácení autorizované částky dle těchto podmínek. Pokud si Účastník vybere produkty v nižší hodnotě než je celková autorizovaná částka, Pořadatel vrátí poměrnou část autorizované částky Účastníkovi na jeho platební kartu dle těchto podmínek.
7. Storno podmínky
7.1. Poplatek za neúčast na semináři je striktně nevratný. Storno poplatek déle než 7 dní před konáním semináře činí 100 % z autorizovaného poplatku za neúčast.
7.2. Účastník nemá nárok po Pořadateli za žádných okolností vymáhat vrácení poplatku za neúčast, které vznikly vinou Účastníka nebo třetí osoby, případně údálostmi, které Účastník ani Pořadatel nemohou ovlivnit (výpadky internetového připojení, nemoc, výpadek elektřiny, neočekávané údalosti apod.).
Tyto podmínky vstupují v platnost od 17.11.2020.