Obchodní podmínky NEURORESTART 21 DNŮ

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je poskytovatel, kterým je společnost British Asset International Limited, Company ID No.91299, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island a na straně druhé student (pouze fyzická osoba) online vzdělávacího programu Neurorestart 21 dnů.

1.2.

Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek baoperations.com je vstup do členské sekce vzdělávacího online kurzu Neurorestart 21 dnů na adrese baoperations.com. Program Neurorestart 21 dnů běží na amerických webových serverech, mimo území České Republiky a EU, v české jazykové mutaci.

 

1.3.

Obsah předmětu koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora, kterým je Jiří Vokáč Čmolík. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

1.4

Komunikace se společností, je výhradně skrze komunikační formulář na adrese: https://baoperations.com/support/

 

  1. OBJEDNÁVKA

2.1.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese baoperations.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky baoperations.com

2.2.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a poskytovatel se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

2.3.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách baoperations.com a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou platné od 26.10. 2019.

 

  1. KUPNÍ CENA, POTVRZENÍ PLATBY

3.1

Ve shrnutí objednávky a na webové stránce baoperations.com, najdete všechny ceny služeb.

3.2.

Platba je možná pouze platební (debetní/kreditní) kartou a je realizována skrze americkou platební bránu Stripe na účet servisní společnosti B.A. Operations LTD, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX, ID: 11034169. Platební formulář je na stránce baoperations.com. Po zaplacení kupní ceny studentem, obdrží student potvrzení o zaplacení na email, který zadal při objednávce.

 

 

3.3. Dodací podmínky

Kupující, který́ řádně uhradí veškeré závazky vůči poskytovateli, obdrží produkt – přístup do členské části na stránkách baoperations.com. On-line programy jsou dostupné na dobu určitou, a to jednoho roku od zakoupení produktu.

3.4.

Veškeré zaplacené vstupy za program jsou nevratné.

3.5. Nedoručení přístupových údajů

V případě, že nedojde k doručení přístupových kódů do členské části na stránkách baoperations.com klientovi, klient je povinen o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele. Stejnou povinnost má klient i v případě, že nedojde k aktivaci či on-line programu. Kontakty, které může klient v těchto případech využít, jsou uvedeny v bodě 1.4 výše.

  1. BONUSY A VSTUPY NA ZKOUŠKU NA 7DNÍ

4.1

Student (kupující) má právo na případné bonusy, které jsou poskytovatelem (prodávajícím) vyhlášeny v den nabídky. Student obdrží tyto bonusy nejpozději do 3 týdnů po zaplacení ceny za program.

4.2.

Vstup na zkoušku na sedm dní za 1 americký dolar slouží studentovi k posouzení přínosu programu Neurorestart 21 dnů bez rizika zaplacení plné ceny v případě, že program nesplní studentovo očekávání. Na stránkách baoperations.com student vyplní formulář vstupu na zkoušku a zaplatí 1 americký dolar. Po zaplacení dostává student přístup do členské sekce a plnohodnotnému obsahu Neurorestart na 7 dnů, odesláním přístupů na studentovu uvedenou emailovou adresu v objednávce začíná běžet lhůta sedmi kalendářních dnů.

 

4.3.

Student má možnost ukončit program v průběhu 7 dní tím, že informuje poskytovatele formou kontaktu v 1.4 o ukončení zkušebního programu. Pokud tak neučiní, má se za to, že chce v programu pokračovat do plnohodnotného obsahu 21 dní. Platební brána osmý den strhne ze studentovi karty plnou cenu za program, student dává odsouhlasením těchto podmínek Poskytovateli plné právo na tuto transakci.

4.4.

Pokud student v uvedené lhůtě 7 dnů neukončí zkušební členství a na platební kartě nemá finanční prostředky pro stáhnutí plné ceny za program, Poskytovatel pozastaví studentovo členství do plného zaplacení kupní ceny. Platební brána provede tři pokusy o stažení částky za členství v době 60 dnů, pokud platba proběhne úspěšně, Poskytovatel po zaplacení částky obnoví studentovi přístupy.

  1. ODPOVĚDNOST

5.1 Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5.2 Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  1. REKLAMACE A PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1

Vzhledem k povaze věci (on-line programu) nemůže klient uplatnit práva z vadného plnění. Klient má však právo a dle bodu 3.5 obchodních podmínek současně povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových kódů klientovi, o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele a požadovat nápravu.

6.2
Vyloučení odpovědnosti. On-line program poskytovaný poskytovatelem klientovi je poskytován „tak jak je“. Poskytovatel nedává klientovi žádná práva z odpovědnosti za vady obsahu on-line programu poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí on-line programu. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením smlouvy klient dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line programu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí poskytovatel nenese žádnou odpovědnost. V on-line programu lze najít informace o produktech nebo službách třetích osob, které jsou pouze nezávaznými doporučeními nebo vyjádřením názoru k dané tematice.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Prohlášení poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných evidenčních operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2

Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace poskytovatele.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26.10.2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách OBCHODNÍ PODMÍNKY a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.