Obchodní podmínky Kauri směnárna (+Babišcoiny)

Prohlášení

 • Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi Vámi, „Směňujícím” tokeny kryptoměny KAURI za mince kryptoměny Bitcoin a společností British Asset International Limited, Company ID No. 91299 se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, zastoupenou ředitelem společnosti panem Jiřím Vokáčem Čmolíkem (dále jen „Společnost“).
 • Kontaktní emailová adresa Společnosti je info@kauricrypto.com, webová stránka je com. Společnost komunikuje se Směňujícím především prostřednictvím kontaktní emailové adresy.
 • Společnost je korporací Private limited Company () a neposkytuje investiční služby ve smyslu regulace podnikání na kapitálových trzích ani investiční služby dle právních předpisů platných a účinných na území jakéhokoliv státu.
 • Směňujícím Kauri tokenů se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, u níž se předpokládají zkušenosti a znalosti prostředí kryptoměn a blockchainové technologie.
 • Ze směny tokenů Kauri za bitcoin (a naopak) jsou vyloučeni občané, rezidenti (držitelé zelené karty) a daňoví poplatníci Spojených Států Amerických, včetně Portorika, Panenských ostrovů a dalších území v držení Spojených Států Amerických, dále občané a rezidenti Čínské Lidové Republiky (včetně území Hongkongu), Japonska, Thajského království a rizikových zemí (Afghanistán, Bosna a Hercegovina, Středoafrická Republika, Kuba, Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Eritrea, Etiopie, Republika Guinea Bissau, Irán, Irák, Lybie, Somálsko, Sudán, Syrie, Uganda, Jemen a Vanuatu). Mimo výše jmenované státy a území je směna Kauri za bitcoin (a naopak) povolena pro všechny fyzické osoby starší 18 let viz předchozí bod.
 • Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit nebo odstranit některé části těchto obchodních podmínek. Ačkoliv se společnost snaží každou případnou změnu podmínek doručit Směňujícímu, není to vždy technicky možné. Změna obchodních podmínek je vyvěšena na webu a je povinností směňujícího pravidelně sledovat obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky vstoupí v platnost zveřejněním na webu, každá změna podmínek je číslovaná, opatřená datem vstoupení v platnost a jsou k dispozici předchozí verze.

Směňující souhlasí i společnost souhlasí s pravidly využívání “Kauri směnárny“ na základě těchto obchodních podmínek:

 1. Kauri směnárna

1.1 Kurzy zobrazující se na směnárně pochází přímo z kryptoměnové burzy LAToken, odkud jsou získávány z jejich aktuálního veřejně dostupného záznamu (tzv. LAToken API).

1.2 Při zpracování směny je zároveň, v adekvátní hodnotě, vytvořena objednávka (tzv. order) i přímo na burze LAToken a to konkrétně na páru KAU/BTC.

1.3 “Kauri směnárna” je tedy pouhým zprostředkovatelem směny bitcoinů za Kauri (či naopak), prostřednictvím burzy LAToken, nikoliv jednou z aktivních stran směny.

1.4 Směňující prohlašuje, že se seznámil se strategií kryptoměny Kauri, stejně jako projektem kryptoměny Bitcoin a získal veškeré informace nutné pro rozhodnutí ke směně bitcoinů za Kauri (či naopak).

1.5 Směňující zároveň prohlašuje, že se seznámil se všemi veřejně dostupnými informacemi o fungování “Kauri směnárny” (stránky www.kauricrypto.com). A rozumí veškerým rizikům, které užívání “Kauri směnárny” mohou provázet.

 1. Průběh směny bitcoinů na Kauri

2.1 Proces směny začíná vyplněním objednávky na stránkách “Kauri směnárny”, v niž vyplníte za jaké množství bitcoinů chcete Kauri koupit a svou adresu na příjem Kauri (adresu Ethereum peněženky s podporou ERC20 tokenů).

2.2 Směňující je povinen si uložit identifikační číslo své transakce (transaction id), které je jeho jediným identifikátorem, který v případě komplikací slouží k dohledání dané transakce v databázi Společnosti.

2.3 V rámci třetího kroku objednávky obdrží Směňující údaje o množství bitcoinů a adrese peněženky, na kterou má dané množství bitcoinů poslat. Přičemž je, pro správný průběh směny, nutné, aby Směňující při odesílání transakce zadal přesně tyto údaje.

2.4 Poté co bude sítí Bitcoin schválena transakce, jež Směňující odeslal, systém vezme danou částku, automaticky od ní odečte veškeré poplatky -burze LAToken, poplatky síti za transakci, 2% trading fee, 1% risk fee a 2% provize směnárně- a poté zbytek umístí na burze LAToken jako tzv. market order. Což okamžitě nakoupí Kauri ze, v tu chvíli dostupných, nabídek z tzv. order booku. Takto nakoupené množství Kauri se automaticky pošle na adresu peněženky, kterou předtím Směňující zadal během vytváření objednávky.

2.5 Směna je ukončena doručením Kauri na adresu peněženky, kterou Směňující zadal během vytváření objednávky.

 1. Průběh směny Kauri na bitcoiny

3.1 Proces směny začíná vyplněním objednávky na stránkách “Kauri směnárny”, v niž vyplníte za jaké množství Kauri chcete bitcoiny koupit a svou adresu na příjem bitcoinů.

3.2 Směňující je povinen si uložit identifikační číslo své transakce (transaction id), které je jeho jediným identifikátorem, který v případě případných komplikací slouží k dohledání dané transakce v databázi Společnosti.

3.3 V rámci třetího kroku objednávky obdrží Směňující údaje o množství Kauri a adrese peněženky, na niž má dané množství Kauri poslat. Přičemž je, pro správný průběh směny, nutné, aby Směňující při odesílání transakce zadal přesně tyto údaje.

3.4 Poté co bude sítí schválena transakce, jež Směňující odeslal, vezme systém danou částku a automaticky dané množství umístí na burze LAToken jako tzv. limit order. Což při aktuálním kurzu vytvoří nabídku a vloží ji do tzv. order booku. Zde Kauri čekají dokud/jestli je v dané ceně někdo koupí.

3.4.1 Poté co jsou všechny takhle nabídnuté Kauri prodány se automaticky na adresu peněženky, kterou předtím zadal Směňující během vytváření objednávky, pošle množství takto získaný bitcoinů zredukované o veškeré poplatky -transakční poplatky síti a poplatky účtované burzou LAToken, 2% trading fee, 1% risk fee a 2% provize směnárně.

3.4.2 Pokud si dané Kauri (či jejich část) po 24 hodinách (od doručení Směňujícího Kauri na adresu směnárny) nenajdou kupce, má Směňující možnost zrušit svou objednávku, v důsledku čehož mu budou neprodaná část Kauri vrácena zpět na původní adresu peněženky. Pokud nenajdou kupce ani po 168 hodinách, objednávka bude zrušena automaticky (a s ní i neprodaná část Kauri).

3.5 Směna je ukončena:

3.5.1 buď doručením částky bitcoinů, získané prodejem Kauri na burze LAToken,  na adresu peněženky, kterou Směňující zadal během vytváření objednávky.

3.5.2 nebo zrušením objednávky a navracením množství Kauri, Směňující v rámci procesu směny odesílal a neprodaly se na burze LAToken, zpět na jeho adresu.

3.5.3 Pokud se nepodaří na burze LAToken prodat celé množství Kauri, které Směňující zadal během vytváření objednávky a poslal na adresu směnárny. Bude se brát směna za ukončenou při adekvátní kombinaci částečně splněných podmínek z bodů 3.5.1 a 3.5.2.

 1. Rizika a zřeknutí se odpovědnosti

4.1. Riziko ztráty privátního klíče Směňujícího k své peněžence, kde je Kauri či bitcoin. Směňující musí mít privátní klíče na zabezpečeném místě a nese plnou odpovědnost za jejich případnou ztrátu a tím i ztrátu svých kryptoměn. Společnost nenese žádnou odpovědnost za špatně zadanou adresu peněženky Směňujícího v procesu objednávky ani za případně odeslané Kauri na vyplněnou peněženku Kupujícím, která nepodporuje tokeny ERC20. Společnost pro Kauri doporučuje softwarovou peněženku MyEtherWallet a hardwarovou peněženku Trezor, které přijímají i ERC20 tokeny.

4.2. Rizika protokolu ERC20 na blockchainu Ethereum. Kauri běží na blockchainu platformy Ethereum, jakékoliv případné technické problémy, hackerské útoky či obchodní, právní problémy či státní regulace se přímo dotýkají také Kauri. Společnost nemá jakoukoliv možnost ovlivnit tyto situace a případné problémy se síti Ethereum se berou jako vyšší moc, za kterou Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost. To samé platí i pro případně problémy se sítí Bitcoin.

4.3. Směňující si je vědom, že směna bitcoinů za Kauri tokeny (či naopak) nepodléhá žádné regulaci ani ochraně investice z hlediska zákona žádného státu. Kauri jsou kryptoměna sdílené ekonomiky s otevřenou účetní knihou, blockchainem na Ethereu. Společnost směňuje bitcoiny a Kauri „jak jsou“ a nenese právní odpovědnost za případné změny případně znemožnění správného fungování způsobeného změnami v jejich sítích. Kupující se vzdává možnosti jakkoliv vinit či žalovat Společnost či zástupce Společnosti za případné škody v jakémkoliv rozsahu.

4.4 Společnost zároveň nenese žádnou zodpovědnost v případech kdy Směňující ztratí identifikační číslo své transakce (transaction id) a/nebo nedodrží pokyny a pošle své kryptoměny, za účelem směny, na adresu peněženky směnárny, v jiném množství a/nebo je přímo pošle na nesprávnou adresu.

 1. Ochrana osobních údajů

5.1. Společnost neshromažďuje pouze nezbytně nutné osobní údaje k provedení objednávky Směňujícího a to pouze adresu softwarové/hardwarové peněženky či identifikátory síťového rozhraní (IP adresy). Tyto údaje jsou v zabezpečené databázi Společnosti.

5.2. Směňující má právo požádat Společnost o sdělení, které osobní údaje Společnost má o Směňujícím ve své databázi a požádat o vyškrtnutí z databáze Společnosti na emailu info@kauricrypto.com

5.3. Společnost nepředává osobní údaje o Směňujícím žádné třetí straně a veškeré transakce se považují za důvěrné obchodní tajemství mezi Směňujícím a Společností. Společnost nepředá žádné osobní údaje Směňujícího úřadům jakéhokoliv státu, zejména údaje o adresách softwarových/hardwarových peněženek. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla činí vyšetřování Směňujícího Interpolem, v takovém případě na žádost Interpolu Společnost poskytne součinnost.