OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROGRAMU HONEY MONEY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je poskytovatel, kterým je společnost B.A. Operations LTD,  se sídlem Top Floor, Gower House, Land Market, Swansea, United Kingdom, SA4 3GS, ID (identifikační číslo) 11034169 a na straně druhé Student, Kupující (pouze fyzická osoba) online vzdělávacího programu Honey Money.

 

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://baoperations.com, je vstup do členské sekce online kurzu Honey Money. Program Honey Money běží na amerických webových serverech, mimo území České Republiky a EU, v české jazykové mutaci.

1.3 Obsah předmětu koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

1.4 Komunikace se společností a zákaznickou péčí, je výhradně skrze kontaktní formulář zde: https://baoperations.com/support/

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://baoperations.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://baoperations.com

 

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a poskytovatel se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

 

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://baoperations.com a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou platné od 21.2. 2019.

 

3. KUPNÍ CENA, POTVRZENÍ PLATBY – ÚČTENKA

 

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové stránce https://baoperations.com, najdete všechny ceny služeb. Cena přístupu na tři týdny do programu Honey Money činí 490 korun českých nebo 20 euro, speciální cena pro členy Neurorestart Life Style činí 245 korun českých nebo 10 euro.

 

3.2. Program Honey Money je provozován formou předplatného inkasem z platební karty studenta každých 21 dní. V objednávkovém formuláři vyplní student údaje své platební karty a provede první platbu na portálu Panda Ticket k ověření platební karty. Společnost následně každých 21 dní provede strhnutí poplatku za studium z karty zadané ve formuláři.

 

3.3. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel na požádání kupujícímu potvrzení o platbě – účtenku, která slouží jako doklad o zakoupení produktu.

 

3.4. Platba je strhávána z karty automaticky každé tři týdny do odvolání, zrušení programu Studentem. Přičemž spuštění online programu a jeho pokračování je vázáno na plnou úhradu plné ceny každé tři týdny.

 

3.5 Dodací podmínky. Kupující, který́ řádně uhradí veškeré závazky vůči poskytovateli, obdrží produkt – přístup do členské části na stránkách https://baoperations.com. On-line programy jsou dostupné po dobu placení studentem poplatku za třítýdenní studium a přístup zaniká se zrušením pravidelných plateb.

 

3.6 Nedoručení přístupových údajů V případě, že nedojde k doručení přístupových kódů do členské části na stránkách https://baoperations.com klientovi, klient je povinen o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele. Stejnou povinnost má klient i v případě, že nedojde k aktivaci či on-line programu. Kontakty, které může klient v těchto případech využít, jsou uvedeny v bodě 1.4 výše.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY a ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ

4.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě zákonem daném, a to do 14 dnů od sjednání objednané dodávky.

4.2 Za své produkty Poskytovatel ručí čtrnácti denní lhůtou vrácení peněz. Při objednání výukového programu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení sjednání objednávky. Odstoupení musí nakupující provést elektronickou formou na adresu zákaznické podpory v českém jazyce kontaktní formulář: https://baoperations.com/support/ s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením potvrzení o platbě. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce placeného výukového programu. V případě platby kreditní kartou bude vrácena částka ponížená o poplatek provozovateli platební brány ve výši 4% z celkové částky.

4.3. Student, kupující má právo zrušit svoje členství kdykoliv během studia tím, že napíše žádost o zrušení členství prostřednictvím kontaktního formuláře: https://baoperations.com/support/, výpovědní lhůta programu činí 3 studijní cykly od doručení žádosti.

 

4.4. V případě, že Kupující, Student nebude mít na platební kartě prostředky na zaplacení studia, vyzve Společnost studenta k doplnění platební karty na které jsou finanční prostředky. Pokud Student nedodá kartu a nezaplatí za studium, členství se ruší bez jakékoliv náhrady do 3 týdnů po vyzvání společností o úhradu členství.

 

ODPOVĚDNOST

5.1 Zabezpečení. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

5.2 Odpovědnost za obsah webu, Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6. REKLAMACE

6.1.Vzhledem k povaze věci (on-line programu) nemůže klient uplatnit práva z vadného plnění. Klient má však právo a dle bodu 3.5 obchodních podmínek současně povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových kódů klientovi, o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele a požadovat nápravu.

6.2 Vyloučení odpovědnosti. On-line program poskytovaný poskytovatelem klientovi je poskytován „tak jak je“. Poskytovatel nedává klientovi žádná práva z odpovědnosti za vady obsahu on-line programu poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí on-line programu. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením smlouvy klient dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line programu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí poskytovatel nenese žádnou odpovědnost. V on-line programu lze najít informace o produktech nebo službách třetích osob, které jsou pouze nezávaznými doporučeními nebo vyjádřením názoru k dané tematice.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Prohlášení poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných evidenčních operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2

Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace poskytovatele.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.2.2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách OBCHODNÍ PODMÍNKY a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

8.2

Účetní a daňové mezinárodní vztahy si každý kupující řeší samostatně, poskytovatel nenese odpovědnost.REKLAMACE A PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ